પોલીસ પ્રવૃત્તિ રિપોર્ટ (જુલાઈ 17 – ઓગસ્ટ 5, 2017)

પોલીસ પ્રવૃત્તિ રિપોર્ટ (જુલાઈ 17 – ઓગસ્ટ 5, 2017)થંબનેલ
By
Published: ઓગસ્ટ 8, 2017 @ 4:42 PM પર પોસ્ટેડ EST

જુલાઈ 17, 2017
પર 11:25 વાગ્યાની, Patrolman Kyle Snyder conducted a pedestrian stop on a suspicious male identified as John Mallozzi, ઉંમર 39 from Union, in the area of Galloping Hill Road and East Clay Avenue. મિસ્ટર. Mallozzi was arrested and charged with possession of suspected Alprozolam without a valid prescription. He was ultimately released on a summons with a superior court first appearance date.

જુલાઈ 19, 2017
લગભગ 9:50 વાગ્યાની, Patrolman Dean Khallaf observed a 2010 Audi traveling above the posted speed limit on West Westfield Avenue and conducted a traffic stop at West Westfield Avenue at Chestnut Street. The driver of the vehicle, Jonathan Dao, ઉંમર 25 of Jersey City, was placed under arrest and charged with possession of suspected marijuana and possession of drug paraphernalia. He was ultimately released on a summons pending a Roselle Park Municipal Court Date.

જુલાઈ 20, 2017
લગભગ 8:17 વાગ્યાની, Sergeant Matthew Disano conducted a pedestrian stop on a male identified as Wiktor K. Debiec, ઉંમર 27 from Linden, who was reportedly observed hiding in the alcove of one of the exterior doors of Aldene School located at Faitoute Avenue at West Webster Avenue. Upon contact, સાર્જન્ટ. Disano further observed Mr. Debiec holding a hypodermic needle. He was placed under arrest without incident and found to be in possession of 23 wax folds of suspected heroin and a hypodermic needle. મિસ્ટર. Debiec was charged with possession of a controlled dangerous substance and possession of drug paraphernalia. He was ultimately released on a summons pending a Union County Superior Court Date.

જુલાઈ 21, 2017
લગભગ 1:17 વાગ્યે, Patrolman Sam Sukool conducted a traffic stop on a 2005 Nissan along West Westfield Avenue at Faitoute Avenue for a moving and equipment violations. The driver of the vehicle, Vincent J. Lazaro, ઉંમર 20 CRANFORD થી, શંકાસ્પદ મારિજુઆના કબજો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. He was placed under arrest and charged with possession of c.d.s. મોટર વાહન summonses પણ જારી કરવામાં આવી હતી. મિસ્ટર. Lazaro was ultimately released on a summons with a future Roselle Park Municipal Court Date.

જુલાઈ 22, 2017
લગભગ 12:02 વાગ્યે, Patrolman John Fitzgerald conducted a traffic stop on a 2007 Hyundai on Locust Street for a moving violation. The driver of the vehicle, Juliet Viteka, ઉંમર 18 Rahway થી, શંકાસ્પદ મારિજુઆના કબજો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. એમએસ. Viteka was placed under arrest and charged with possession of c.d.s. Motor vehicle summonses were issued. એમએસ. Viteka was ultimately released on a summons with a future Roselle Park Municipal Court Date.

જુલાઈ 25, 2017
લગભગ 12:11 વાગ્યે, Patrolman William Hannon conducted a traffic stop on a 2000 Chrysler along Locust Street for moving and equipment violations. The driver of the vehicle, William K. Gaines, ઉંમર 44 from Roselle, was found to be in possession of suspected cocaine and marijuana along with drug paraphernalia. મિસ્ટર. Gaines was placed under arrest and charged with possession with intent to distribute c.d.s., possession with intent to distribute c.d.s. અંદર 1,000 feet of school, c.d.s. કબજો, અને ડ્રગ સંસાધનનો કબજો. તેમણે જ્યારે કેફ ડ્રાઇવિંગ માટે મોટર વાહન summonses જારી કરવામાં આવી હતી, વખતે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી ડ્રાઇવિંગ, અવિચારી ડ્રાઇવિંગ, failure to observe a traffic signal, improper use of high beams, and maintenance of lamps. મિસ્ટર. Gaines was ultimately released on a summons with a future Union County Superior Court Date.

લગભગ 10:40 વાગ્યાની, Patrolman Angelo Marino conducted a traffic stop on a bicyclist along Locust Street for equipment violations. The bicyclist, Zamir D. કેલ્ડવેલ, ઉંમર 21 Rahway થી, શંકાસ્પદ મારિજુઆના કબજો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. મિસ્ટર. Caldwell was placed under arrest and charged with possession of c.d.s. Borough summonses were issued. He was ultimately released on a summons with a future Roselle Park Municipal Court Date.

ઓગસ્ટ 3, 2017
લગભગ 10:50 વાગ્યાની, Patrolman William Hannon conducted a traffic stop on a 1998 Lexus along Locust Street for an equipment violation. The driver of the vehicle, Angel Valle, ઉંમર 28 from Linden, શંકાસ્પદ ગાંજાનો અને ડ્રગ સંસાધનનો કબજો કબજો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. મિસ્ટર. Valle was placed under arrest and charged with possession of c.d.s. અને ડ્રગ સંસાધનનો કબજો. He was also found to have outstanding warrants for his arrest from Roselle Park, Roselle, and Rahway Municipal Courts in the amount of $1,400. Full bail was posted. Motor vehicle summonses were issued and he was released on a summons with a Roselle Park Municipal Court Date.

ઓગસ્ટ 4, 2017
લગભગ 1:55 વાગ્યે, Patrolman William Hannon conducted a traffic stop on a 2005 Nissan along West Westfield Avenue for a moving violation. The driver of the vehicle, Erick Castillo, ઉંમર 43 Roselle પાર્ક, જ્યારે કેફ ડ્રાઇવિંગ માટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. IN a search incident to the arrest, મિસ્ટર. Castillo was found to be in possession of suspected cocaine). તેમણે c.d.s કબજો સોંપવામાં આવ્યો હતો. Motor vehicle summonses were issued for driving while intoxicated, DWI in a school zone, અવિચારી ડ્રાઇવિંગ, c.d.s કબજો. મોટર વાહન માં, વખતે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી ડ્રાઇવિંગ, and failure to observe a traffic signal. મિસ્ટર. Castillo was ultimately released on a summons with a future Roselle Park Municipal Court Date.

ઓગસ્ટ 5, 2017
લગભગ 4:34 વાગ્યે, Detective Sergeant Dominick Frino located a male identified as Jason Olaya Romero, ઉંમર 26 from Union Township, sleeping on the front lawn of the United Methodist Church located on the 300 ચેસ્ટનટ સ્ટ્રીટ બ્લોક. મિસ્ટર. Romero appeared highly intoxicated and was subsequently found to be in possession of suspected marijuana. તેમણે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને c.d.s કબજો સાથે ચાર્જ. He was ultimately transported to the hospital for evaluation.