Bumble Bee Bazaar Trong Thời gian cho Ngày của Mẹ

Qua
Công bố: Tháng Tư 27, 2014 @ 6:00 AM EDT
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

Các Bumble Bee Bazaar trả về vào thứ bảy, 10 tháng 5, từ 9 a.m. to 3 p.m. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Nơi Chiego.

Với Ngày của Mẹ vào ngày hôm sau và Fay của Cha tháng tiếp theo, the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

Các Bumble Bee Bazaar, được tổ chức bởi các phụ nữ của Bộ Assumption, là một buổi quyên góp nhà thờ và sự kiện định kỳ sáu tháng với chợ thứ hai được tổ chức vào mùa thu.

Bất cứ ai cũng cần thêm thông tin có thể liên hệ với Diane Burgos ở (201) 522-8022.