పాఠశాలలు ముగించబడినది & Halloween Postponed

వలన
ప్రచురణ: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి 30, 2012 @ 2:39 AM EST
పాఠశాలలు ముగించబడినది & Halloween Postponed thumbnail

In the midst of clean up and recovery, the decision was made to keep schools closed on Wednesday, ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి 31. Halloween events have also been postponed until further notice.