పెద్ద శబ్దం ఫిర్యాదు అరెస్టు దారితీస్తుంది

వలన
ప్రచురణ: మార్చి 19, 2011 @ 8:00 AM EST
Loud Noise Complaint Leads To Arrest thumbnail

On March 19, 2011 సుమారు 5:46 ఉదయం, Patrolman Richard Gaylord responded to the 200 block of Chestnut Street on a report of loud noise. Police approached the area and detected the strong odor of burning marijuana. They observed an open window and were able to hear the loud voice of a man speaking. Upon getting the attention of the man, he was advised of the complaint. An investigation led to the discovery of a large brown/green/blue ceramic bong, commonly used to ingest marijuana, that was still warm to the touch and a plastic vitamin container containing suspected marijuana.

The resident, Brennan Plis, వయసు 31 of Roselle Park, was placed under arrest and charged with 2C:35-10(ఒక)(4) (possession of marijuana) మరియు 2C:36-2 (మందుల సామగ్రికి స్వాధీనం). He was released pending a Roselle Park Municipal Court date of March 31, 2011.