కొలంబస్ కార్ వాష్ నైట్స్ సెప్టెంబర్ 17 న

Knights Of Columbus Car Wash On September 17ththumbnail
వలన
ప్రచురణ: సెప్టెంబర్ 10, 2016 @ 3:01 AM EST

వచ్చే శనివారం, September 17th, Msgr. జోసెఫ్ F. Loreti - విశ్లేషకుడు # 3240 కొలంబస్ యొక్క నైట్స్ నుంచి కారు వాష్ నిధుల సేకరణ ఉంటుంది 8 a.m. కు 2 మధ్యాహ్నం గంటల.

కార్ వాష్ చర్చి వైపు వెస్ట్ఫీల్డ్ అవెన్యూ ఆఫ్ Chiego ప్లేస్ వద్ద ఉంటుంది.

విరాళములు సంతోషముగా అంగీకరించారు చేయబడుతుంది మరియు మొత్తం ఆదాయం చర్చి మైదానంలో యొక్క ఆదరించుట సహాయం వెళతారు.

ఈవెంట్ కోసం వర్షం తేదీనుండి శనివారం ఉంది, సెప్టెంబర్ 24.