ఫిబ్రవరి MLUB సమావేశాన్ని రద్దు

February MLUB Meeting Canceledthumbnail
వలన
ప్రచురణ: ఫిబ్రవరి 16, 2017 @ 6:00 AM EST

This month’s meeting for the Roselle Park Municipal Land Use Board (MLUB) – set for February 20th – రద్దు చెయ్యబడింది. The application hearing for the proposed development on Hawthorne Street that was supposed to be heard at Monday night’s meeting is postponed till March.

The reason given for the delay is related to the MLUB being without a secretary since the beginning of the year. The Roselle Park governing body will be voting on appointing someone for the position at tonight’s Mayor & కౌన్సిల్ సమావేశం.

The next MLUB meeting is set for Monday, మార్చి 13, వద్ద 7 ప్రైమ్ మినిష్టర్. వద్ద ఉన్న ROSELLE PARK మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ వద్ద 110 ఈస్ట్ వెస్ట్ఫీల్డ్ అవెన్యూ.