తల్లి డే కోసం సమయం లో బంబుల్ బీ బజార్

వలన
ప్రచురణ: నాలుగో నెల 27, 2014 @ 6:00 AM EDT
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

బంబుల్ బీ బజార్ శనివారం తిరిగి, మే 10 వ, నుండి 9 a.m. to 3 ప్రైమ్ మినిష్టర్. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Chiego ప్లేస్.

తల్లి డే తదుపరి రోజు మరియు తండ్రి ఫే తో క్రింది నెల, the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

బంబుల్ బీ బజార్, ఊహలను మంత్రిత్వ మహిళలు నిర్వహిస్తుంది, రెండవ బజార్ చివరలో జరిగాయి తో ఒక చర్చి నిధుల సమీకరణ మరియు biannual కార్యక్రమం.

మరింత సమాచారం అవసరం ఎవరినైనా డయాన్ Burgos సంప్రదించవచ్చు (201) 522-8022.