பள்ளிகள் மூடப்பட்டன & Halloween Postponed

மூலம்
Published: அக்டோபர் 30, 2012 @ 2:39 PM EDT
பள்ளிகள் மூடப்பட்டன & Halloween Postponed thumbnail

In the midst of clean up and recovery, the decision was made to keep schools closed on Wednesday, அக்டோபர் 31. Halloween events have also been postponed until further notice.