வாக்கெடுப்பு தொழிலாளர் வாக்காளர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு மணி இந்த அறிக்கை எத்தனை வேண்டும்

Poll Workers Must Report Number Of Voters Every Two Hoursthumbnail
மூலம்
Published: நவம்பர் 6, 2018 @ 6:00 am EST

If anyone going to vote after 8 o’clock in the morning today notices some additional information at their polling station, it is due to new legislation signed into law by New Jersey Governor Phil Murphy that will require poll workers to report the number of voters who have voted at each precinct every two hours.

Starting with this year’s general election, each polling station will have to display a notice showing the official count of the cumulative number of voters who have voted at each voting precinct. This notice must indicate the number of voters who have voted by machine and by provisional ballot.

Such notice is to be updated every two hours until the close of polls. During the November 6th election, that means the number of voters at each precinct will update seven (7) முறை – இல் 8 முற்பகல், 10 முற்பகல், நண்பகல், 2 நண்பகல் 12 மணியில் இருந்து நள்ளிரவு 12 மணி வரை உள்ள காலம், 4 நண்பகல் 12 மணியில் இருந்து நள்ளிரவு 12 மணி வரை உள்ள காலம், 6 நண்பகல் 12 மணியில் இருந்து நள்ளிரவு 12 மணி வரை உள்ள காலம், and 8 p.m. when polls close.

This new law also authorizes challengers to request the reported count.