அன்னையர் தினம் நேரம் பம்பில் பீ பஜார்

மூலம்
Published: ஏப்ரல் 27, 2014 @ 6:00 AM EDT க்கு
Bumble Bee Bazaar In Time For Mother’s Day thumbnail

பம்பில் பீ பஜார் சனிக்கிழமை திரும்புகிறார், மே 10, இருந்து 9 a.m. to 3 p.m. in the Lower Chiego Hall of the Church of the Assumption at 113 Chiego இடம்.

அன்னையர் தினம் அடுத்த நாள் மற்றும் தந்தையின் ஃபே பின்வரும் மாதம், the event is the perfect opportunity to purchase gifts from vendors who will be offering a wide variety of handmade crafts and wares.

பம்பில் பீ பஜார், நினைவு அமைச்சு பெண்கள் தொகுத்து இது, இரண்டாவது பஜார் வீழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுவருகிறது ஒரு தேவாலயத்தில் நிதி திரட்ட மற்றும் இருமுறை நிகழ்கிற நிகழ்வு.

மேலும் தகவல் தேவைப்படும் எவரும் டயான் பர்கோஸ் தொடர்பு கொள்ள முடியும் (201) 522-8022.