ಲೌಡ್ ಶಬ್ದ ದೂರು ಬಂಧನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

By
Published: ಸರಹದ್ದು 19, 2011 @ 8:00 ಎಎಮ್ ಇಎಸ್ಟಿ
Loud Noise Complaint Leads To Arrest thumbnail

On March 19, 2011 ಸರಿಸುಮಾರು 5:46 ಬೆಳಗಿನಜಾವ, Patrolman Richard Gaylord responded to the 200 block of Chestnut Street on a report of loud noise. Police approached the area and detected the strong odor of burning marijuana. They observed an open window and were able to hear the loud voice of a man speaking. Upon getting the attention of the man, he was advised of the complaint. An investigation led to the discovery of a large brown/green/blue ceramic bong, commonly used to ingest marijuana, that was still warm to the touch and a plastic vitamin container containing suspected marijuana.

The resident, Brennan Plis, ವಯಸ್ಸು 31 ರೋಸೆಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್, was placed under arrest and charged with 2C:35-10(ಒಂದು)(4) (possession of marijuana) ಮತ್ತು 2C:36-2 (ಔಷಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ). He was released pending a Roselle Park Municipal Court date of March 31, 2011.