તેની વે પર ROSELLE પાર્કના વસ્તી 14,000+

Roselle Park’s Population On Its Way To 14,000+thumbnail
By
Published: નવેમ્બર 25, 2018 @ 4:00 PM પર પોસ્ટેડ EST

ROSELLE પાર્ક અસ્તિત્વ તેના 117 વર્ષ પર બંધ તરીકે, અન્ય લેખ માટે સંશોધન બરો વાસ્તવિક લોકો પર કેટલીક મૂળભૂત માહિતી આપી હતી. બરો વસ્તી – જેમાં પ્રથમ કાયદાકીય ગણતરી સાથે પ્રારંભ 2,236 1905 માં લોકો – ઉપર વિકસ્યું છે 11 દાયકાઓ અને હોવા તેના માર્ગ પર છે 14,000.

રહેવાસીઓ સંખ્યા સતત આરોહણ – પહોંચ્યા 10,000 મધ્ય 1940 માં – અને સર્વોચ્ચ વસ્તી ક્યારેય હતી 14,277, અનુસાર 1970 વસ્તીગણતરી.

ત્યારથી વસ્તી ક્યારેય પાછો ફર્યો છે 14,000 પરંતુ 2017, મોટા ભાગના તાજેતરના સેન્સસ બ્યુરો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતીનો માત્ર 3% નીચે 1970 વસ્તીગણતરી નંબર. અંદાજિત વસ્તી છેલ્લા વર્ષ હતું 13,821 અને માત્ર 456 બરોની ક્યારેય રહેવાસીઓ સૌથી વધુ સંખ્યા કરતાં ઓછી.

એક વેસ્ટફિલ્ડ મુ Meridia પહેલેથી જ મંજૂર એપાર્ટમેન્ટમાં જટિલ ધ્યાનમાં લેવા હતા તો 212 Capodagli સંપત્તિ કંપની પાસેથી નિવાસી એકમો (સીપીસી), ભૂતપૂર્વ સુલિવાન મિલકત પર સીપીસી બીજા સૂચિત વિકાસ 380 નિવાસી એકમો, અને સૂચિત 218 જૂના Romerovski સાઇટ પર Fernmoor હોમ્સ થી નિવાસી એકમ જટિલ, કે કરશે – ખૂબ ઓછામાં ઓછા – દ્વારા બરો વસ્તી વધારો 810. એક ગુણોત્તર ઉમેરવાનું 1.5 તે એકમો દરેક ઓવર માટે 1.25 ચોરસ માઇલ બરો વસ્તી લાવવા કરશે 15,000.

ટૂંક માં, કારણ કે સૂચિત તમામ ત્રણ મોટા રહેણાંક વિકાસ મંજૂર કરવામાં આવે તો, કે અંદાજે અર્થ એમ થશે 6% to 9% ROSELLE પાર્ક વસ્તીમાં વધારો.

વર્ષ
Population
Change (%)
1901
1,000
1905
2,236
123.6%
1910
3,138
40.3%
1915
4,327
37.9%
1920
5,438
25.7%
1930
8,969
64.9%
1940
9,661
7.7%
1950
11,537
19.4%
1960
12,546
8.7%
1970
14,277
13.8%
1980
13,377
-6.3%
1981
13,339
-0.3%
1982
13,357
0.1%
1983
13,319
-0.3%
1984
13,309
-0.1%
1985
13,263
-0.3%
1986
13,377
0.9%
1987
13,022
-2.7%
1988
12,961
-0.5%
1989
12,875
-0.7%
1990
12,805
-0.5%
1991
12,805
0.0%
1992
12,730
-0.6%
1993
12,746
0.1%
1994
12,907
1.3%
1995
12,737
-1.3%
1996
12,731
0.0%
1997
12,762
0.2%
1998
12,771
0.1%
1999
12,745
-0.2%
2000
13,281
4.2%
2001
13,289
0.1%
2002
13,388
0.7%
2003
13,310
-0.6%
2004
13,081
-1.7%
2005
13,189
0.8%
2006
13,124
-0.5%
2007
12,879
-1.9%
2008
12,802
-0.6%
2009
12,859
0.4%
2010
13,297
3.4%
2011
13,372
0.6%
2012
13,512
1.0%
2013
13,525
0.1%
2014
13,595
0.5%
2015
13,670
0.6%
2016
13,638
-0.2%
2017
13,821
1.3%