જુલાઈ 16 ના રોજ વાર્ષિક સિનિયર પિકનિક

Annual Senior Picnic On July 16ththumbnail
By
Published: જુલાઈ 8, 2017 @ 12:00 PM પર પોસ્ટેડ EST

Roselle Park will be hosting it annual Indoor Senior Citizens Picnic on Sunday, જુલાઈ 16, થી 11 a.m. માટે 3 p.m. Casano કોમ્યુનિટી સેન્ટર ખાતે.

The event will feature free food and live entertainment by the Bruce Riccitelli Band (કડી).

Free bus pick-up will be available for Roselle Park senior citizens. Any resident wishing to be chauffeured to the event will need to contact the Casano Center by Saturday, જુલાઈ 15.

આ Casano કોમ્યુનિટી સેન્ટરમાં જ સ્થિત થયેલ છે 314 ચેસ્ટનટ સ્ટ્રીટ. Anyone needing more information or requesting a reservation for pick-up can call Casano Center Director Rupen Shah at (908) 245-0666.